ЧОРНОКАМ'ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                      _____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                       

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 « 21 » грудня 2018 року                                                                                                                                                                                                                                                 № 32-1/VІІ

 

Про сільський бюджет

Чорнокам’янської сільської ради

Маньківського району на 2019 рік

 

Відповідно до статтей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Чорнокам’янська сільська рада вирішила:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 3700355 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 3699745 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 590 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 3700335  гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3699745 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 590 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 53310 гривень, що становить  1,4 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 441157 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 , 71 та міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

          оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню ;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Доручити голові сільської ради здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету  на депозитах з  подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Чорнокам’янської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням  до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів  перерозподіл видатків бюджету в розрізі економічної та функціональної класифікації та кредитування бюджету, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням постійної комісії сільської ради з питань стратегічного розвитку та планування бюджету, фінансів регуляторної політики, з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

12. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

13. Додатки №№ 1,3,4,6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати сільському голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з сільського бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

16. Контроль за виконання цього рішення покласти на Варволік К.І. - голову постійної комісії з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики Чорнокам’янської сільської ради .

 

 

Сільський голова                                                       В.П.Бузівський